Disclaimer en voorwaarden

Ondanks dat wij zo zorgvuldig als mogelijk met de verstrekte informatie op deze website om gaan, kan het gebeuren dat er een foute vermelding staat. Om alles duidelijk weer te geven en zo transparant als mogelijk te zijn, staan hier de disclamer en de algemene voorwaarden vermeld die Melioro hanteert. Mocht je hierover vragen hebben dan kun je natuurlijk altijd contact met ons opnemen. We graag met je in gesprek om hier duidelijkheid over te geven.

Is er iets gebeurd dat niet naar je wens verliep of beter had gekund dan horen we dat graag! We willen we er alles aan doen om te voldoen aan jouw verwachtingen en het voor beide partijen zo goed als mogelijk op te lossen.

Disclaimer

Op deze website publiceren wij ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Melioro behoudt zich daarbij het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen en onderdelen te verwijderen, zonder daarover mededeling te hoeven doen. De informatie op www.melioro.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Melioro spant zich in om de inhoud van deze website zo vaak als mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg, is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.melioro.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De materialen kunnen op elk moment wijzigen, zonder voorafgaande mededeling van Melioro.

Alle prijzen op die vermeld worden op www.melioro.nl zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op www.melioro.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden, kan Melioro nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

De afnemer van de informatie, verstrekt op www.melioro.nl, is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In de algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.
Diëtist: professional, die voedingsvoorlichting en dieetadvisering levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd is de titel diëtist te voeren.
Behandelaar: professional, die de behandeling namens Melioro uitvoert
Cliënt: degene aan wie door de behandelaar advies verleend wordt dan wel diens wettelijk vertegenwoordigers.
Arts: de huisarts, specialist of tandarts door wie de client naar de behandelaar is verwezen.
Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van Melioro gewoonlijk wordt uitgevoerd.

De hierboven gedefinieerde begrippen worden hierna respectievelijk genoemd: diëtist, behandelaar, cliënt, arts en praktijkadres.

 

Artikel 2. Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist van Melioro en zijn/haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten / producten. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de diëtist inroepen.

De diëtist geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt terstond op de hoogte gesteld.

 

Artikel 3. Basis

In principe adviseert de diëtist de cliënt op basis van een formele verwijzing door de arts. De diëtist houdt de arts op de hoogte van het verloop van de behandeling.

Daarnaast adviseert de diëtist de cliënt op basis van directe toegankelijkheid. Hierbij houdt de diëtist de arts in principe niet op de hoogte van het verloop van de behandeling.

 

Artikel 4. Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij/zij de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de diëtist geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de diëtist gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Deze kosten kunnen niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon, eventueel ingesproken op het antwoordapparaat, sms of via de mail te worden gedaan.

De diëtist kan de behandeling beëindigen indien deze naar verwachting van de diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de cliënt tijdig op de hoogte wanneer hij/zij een dergelijke situatie ziet aankomen.

 

Artikel 5. Tarieven

Voor de behandeling aanvangt, deelt de diëtist de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn exclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. Voor een voedings- of dieetadvies is 0% btw verschuldigd. Voor een kPNI, orthomoleculair of fytotherapeutisch consult is ook 0% btw verschuldigd. Voor huisbezoeken bestaat een uittoeslag.

In de meeste gevallen is de orthomoleculaire advisering opgenomen in de aanvullende verzekering, de cliënt dient dit zelf bij zijn/haar zorgverzekeraar na te vragen. Melioro geeft enkel een indicatie van de vergoeding in de meeste gevallen maar neemt geen enkele verantwoording voor deze indicatie.

Artikel 6. Declaraties

In het vervolg op het genoemde in artikel 3 en 5, zal de behandelaar de factuur van kPNI of orthomoleculaire consulten aan de cliënt overhandigen. De cliënt dient zelf de kosten indien gewenst bij de zorgverzekeraar te declareren. Het verschuldigde bedrag dient binnen 30 dagen na de facturatiedatum overgemaakt te worden op het bankrekeningnummer van Melioro (Rabobank NL970370823974). Bij diëtistische consulten zal Melioro de factuur electronisch declareren bij de zorgverzekeraar. Indien de declaratie niet geaccepteerd wordt door de zorgverzekeraar ontvangt de cliënt de factuur alsnog direct van Melioro.

 

Artikel 7. Betaling en incasso

Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn van 30 dagen na facturatiedatum, is de cliënt in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten. In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een tweede betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met 15% van de kosten met een minimum van €40,00.

 

Artikel 8. Verschuldigdheid

Voor de bepaling van hetgeen door of met betrekking tot de cliënt te eniger tijd aan de diëtist verschuldigd is, zijn de boeken en de administratie van de diëtist bepalend, zulks behoudens tegenbewijs.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit terzake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de diëtist.

 

Artikel 10. Klachten

Bespreek uw probleem eerst met de diëtist. Misschien komt u er samen al uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u bij een volgende behandeling anders wilt. Het beste is om er een aparte afspraak voor te maken, zodat uw behandelaar voldoende tijd voor u kan uittrekken. U kunt dan samen zoeken naar een bevredigende oplossing voor beide partijen. Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen Postbus 2122 6020 AC Budel. 

 

Artikel 11. Privacy

Uw privacy wordt gerespecteerd door Melioro. De diëtist is daarnaast gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Melioro handelt conform deze wet.

 

Artikel 12. Materialen

De diëtist ondersteunt uw behandeling met schriftelijke adviezen en er kan gebruik worden gemaakt van ondersteunend voorlichtingsmateriaal wat aan u wordt verstrekt. Melioro is de enige met het copyright op de eigen materialen van Melioro. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om het materiaal van Melioro te vermeerderen en/of aan derden te verstrekken tenzij u hier schriftelijk toestemming voor heeft verkregen van een van de maten van het maatschap Melioro.

 

Artikel 13. Uitlenen van materiaal

De diëtist kan uw behandeling tevens ondersteunen met het uitlenen van materialen. De uitleentermijn bedraagt maximaal 4 weken. Vooraf het verstrijken van deze termijn wordt er een herinnering gestuurd van het uitgeleende materiaal. Na het verstrijken van deze termijn wordt  het uitgeleende materiaal in rekening gebracht voor de op dat moment geldende nieuwprijs.

Een exemplaar van de algemene voorwaarden is kosteloos verkrijgbaar bij uw behandelaar.

Ontvang interessante en praktische artikelen over jouw gezondheid

Ontvang interessante en praktische artikelen over jouw gezondheid

Word Energieker met Melioro!

Wil je ook meer energie en minder vermoeidheid?

Meld je aan voor onze 14-daagse nieuwsbrief! We duiken in de wereld van energie en hoe je deze kunt optimaliseren voor een gezonder, gelukkiger leven.

 

Je bent succesvol ingeschreven!

Pin It on Pinterest

Share This